Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities
 1. Brandsma Office Support: Brandsma Office Support, gevestigd te Etten-Leur onder KvK
  nr. 78499887.
 2. Klant: degene met wie Brandsma Office Support een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Brandsma Office Support en klant samen.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Brandsma
  Office Support.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
  voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van Brandsma Office Support zijn vrijblijvend, tenzij daarin
  uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Brandsma Office
  Support zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Brandsma Office Support slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
 1. Alle prijzen die Brandsma Office Support hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en
  exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of
  transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Brandsma Office Support hanteert voor haar diensten, op haar website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Brandsma Office Support te allen tijde wijzigen.
 3. De totaalprijs met betrekking tot een dienstverlening op basis van het uurtarief wordt
  door Brandsma Office Support vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Brandsma Office
  Support, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een
  afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Uitvoering van werkzaamheden door Brandsma Office Support vindt plaats van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur, tenzij anders is overeengekomen tussen partijen.
 6. Brandsma Office Support heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Brandsma Office Support prijsaanpassingen
  meedelen aan de klant.
Betalingstermijn en gevolgen niet tijdig betalen
 1. Brandsma Office Support factureert haar klanten vooraf per maand en hanteert een
  betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders onderling is overeengekomen.
  Betaalt de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan is Brandsma Office
  Support gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
  eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Brandsma Office Support.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Brandsma Office Support haar verplichtingen
  opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
  klant, zijn de vorderingen van Brandsma Office Support op de klant onmiddellijk
  opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst
  door Brandsma Office Support, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs
  aan Brandsma Office Support te betalen.
Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van
enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan Brandsma Office Support te verrekenen met een vordering op Brandsma Office
Support.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan,
bevat deze voor Brandsma Office Support enkel inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.

Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
  uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Brandsma Office Support.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
  beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
  afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Brandsma Office Support de
  betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brandsma Office Support redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
  voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 1. De overeenkomst tussen Brandsma Office Support en de klant betreffende een dienst of
  diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
  iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt eindigt deze op de
  overeengekomen einddatum of na uitvoering van het totale aantal uren vermeld in deze overeenkomst, zonder dat daar opzegging voor vereist is.
Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te
allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Brandsma Office Support tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Brandsma Office Support geleverde producten en/of diensten.

Klachten
 1. De klant dient een door Brandsma Office Support verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
  overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Brandsma Office Support daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de
  tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
  zodat Brandsma Office Support in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
  partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval
  niet toe leiden dat Brandsma Office Support gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Brandsma Office Support.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Brandsma Office Support ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Brandsma Office Support een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder
van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Brandsma Office Support verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Brandsma Office Support
 1. Brandsma Office Support is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
  indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Brandsma Office Support aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering
  van een overeenkomst.
 3. Brandsma Office Support is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Brandsma Office Support aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
  catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen
  aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
  overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Brandsma Office Support vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Brandsma Office
  Support toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze
  tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brandsma Office Support niet blijvend of
  tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Brandsma Office
  Support in verzuim is.
 3. Brandsma Office Support heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden,
  indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Brandsma Office Support kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Brandsma Office Support in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Brandsma Office Support kan worden toegerekend in een van de wil van Brandsma Office Support onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
  van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd
  of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Brandsma Office Support kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemie etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;
  onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Brandsma Office Support 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Brandsma Office Support er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft
  geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
  ontbinden.
 5. Brandsma Office Support is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding
  verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
 1. Brandsma Office Support is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brandsma Office Support zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Brandsma Office Support bij het
  opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brandsma Office Support is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld te Etten-Leur op 01 oktober 2022